Volledige gebruiksvoorwaarden van de RoS International-website

RoS International Limited (“RoS”, “wij” of “ons”) geeft u toegang tot de RoS.jobs-website (de “Site”) om u te helpen in elke fase van het wervingsproces. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt. Het gebruik van de site geeft aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert, ongeacht of u ervoor kiest om zich bij ons te registreren. Als u deze voorwaarden niet accepteert, gebruik de site dan niet .

Wanneer RoS per telefoon, post of e-mail of op een andere manier een kandidaat introduceert voor een tijdelijke opdracht of dienstverband bij onze wervingsklanten, zullen de introducties onderworpen zijn aan onze standaard algemene voorwaarden, zoals van toepassing. We zullen al onze inhuurklanten een kopie verstrekken van de standaard zakelijke voorwaarden die op hen van toepassing zijn op het moment van registratie of na registratie. Deze gebruiksvoorwaarden zijn een aanvulling op en geen vervanging van onze standaard zakelijke voorwaarden. Kandidaten die werk zoeken, aangezien tijdelijke werknemers onze standaardopdrachtvoorwaarden moeten ondertekenen zodra ze zijn aangesteld. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een aanvulling op en geen vervanging van onze standaard Opdrachtsvoorwaarden.

Uw gebruik van deze site

U heeft toegang tot de meeste delen van de Site zonder uw gegevens bij ons te registreren. Bepaalde delen van de site zijn alleen voor u toegankelijk als u zich registreert door een deel van de site te bezoeken, u wordt geacht deze gebruiksvoorwaarden volledig te hebben geaccepteerd. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig accepteert, verlaat u deze site.

U mag de Site niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

· Om materiaal te plaatsen of te verzenden waarvoor u niet alle benodigde licenties en/of goedkeuringen hebt verkregen

· Om onnauwkeurige, onvolledige of valse informatie op de Site te plaatsen of door te geven (inclusief in het geval van kandidaten, biografische informatie over uzelf en/of informatie over uw vermogen om in het Verenigd Koninkrijk te werken)

· Om lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins aanstootgevend materiaal op de site te plaatsen of te verzenden

· Om materiaal op de site te plaatsen of te verzenden dat een virus of andere uitschakelende apparaten bevat die de werking van de site verstoren of kunnen verstoren; of die informatie wijzigt of verwijdert waarvoor u niet bevoegd bent om deze te wijzigen of te verwijderen; of die de site overbelast door deze te spammen of te overspoelen

· Om een apparaat, routine of software te gebruiken om de werking van deze site te laten crashen, vertragen of anderszins te beschadigen

· Om actie te ondernemen die de reputatie van RoS aantast of die anderen belastert, misbruikt, lastigvalt of bedreigt

· Gedrag aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met de wet; of zelf dergelijk gedrag uitvoeren

RoS bepaalt naar eigen goeddunken uw naleving van het bovenstaande en heeft het recht om u te verbieden de site te gebruiken en/of om materiaal dat zij niet in overeenstemming of verwerpelijk acht, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving van de site te verwijderen welke reden dan ook. We zullen volledig samenwerken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevel waarin RoS wordt verzocht of de opdracht wordt gegeven om de identiteit bekend te maken of iemand te lokaliseren die materiaal plaatst dat in strijd is met het bovenstaande.
Aangezien de diensten op de Site onmiddellijk beschikbaar worden gesteld aan gebruikers en werkgevers, geniet u geen annulerings- of “afkoelings”-rechten met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Links naar of van andere websites

Voor het gemak van gebruikers bevat deze site links naar externe websites en kan u een aantal automatische links worden aangeboden naar andere sites die u mogelijk interesseren. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van die sites van derden. We hebben dergelijke sites niet beoordeeld of goedgekeurd en hebben geen controle over en we zijn niet verantwoordelijk voor die sites of hun inhoud. RoS garandeert niet dat links naar dergelijke sites werken of up-to-date zijn. We onderschrijven of doen geen uitspraken over die sites en het gebruik van dergelijke links is volledig op eigen risico.

Beveiliging en wachtwoorden

Wanneer u zich registreert bij deze site of inlogt wanneer u de Site bezoekt, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van het wachtwoord, dat te allen tijde vertrouwelijk moet worden gehouden en aan niemand mag worden bekendgemaakt. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u denkt dat uw wachtwoord in het bezit is van iemand anders of als het op een ongeoorloofde manier kan worden gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de openbaarmaking van een wachtwoord.

Geaggregeerde informatie

We verzamelen gezamenlijk informatie en statistieken over alle bezoekers van deze site, waaronder mogelijk de door u verstrekte informatie, die ons zal helpen onze gebruikers te begrijpen en zo een beter wervingsproces te creëren. We zullen geen individuele namen of identificerende informatie bekendmaken. Alle gegevens zijn alleen in geaggregeerde vorm. We zijn van mening dat deze informatie ons helpt te bepalen wat het voordeligst is voor onze gebruikers en hoe we onze online service voortdurend kunnen verbeteren. We kunnen dit soort geaggregeerde gegevens delen met geselecteerde derden om bij deze doeleinden te helpen. We zullen persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op deze site (inclusief maar niet beperkt tot foto’s en grafische afbeeldingen) eigendom van RoS International Limited. U mag de pagina’s van de Site niet downloaden, kopiëren of afdrukken, behalve voor uw eigen persoonlijk gebruik, en op voorwaarde dat u alle copyright- en eigendomsvermeldingen intact laat. Kopiëren of verspreiden voor zakelijk of commercieel gebruik is niet toegestaan. Framing, oogsten, “scraping” of andere manipulatie van de inhoud van de site is niet toegestaan. U zult niet proberen om de software, codering of informatie op de site te ontcijferen, demonteren, reverse-engineeren of wijzigen; noch zult u materiaal op de site plaatsen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

Wijzigingen in of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze site

Er wordt alles aan gedaan om de site soepel en foutloos te laten werken. RoS neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site om redenen van onderhoud / verbetering of vanwege technische problemen buiten onze controle. We kunnen elk aspect van de site op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van een van de functies, databases of inhoud van de site. Hays kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de site te plaatsen. U wordt geacht akkoord te gaan met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden wanneer u deze site de volgende keer gebruikt na een wijziging.

Beëindiging

We kunnen naar eigen goeddunken u op elk moment de toegang tot deze site (die een van de diensten of informatie kan bevatten die via deze site beschikbaar zijn) of een deel ervan weigeren zonder uitleg.

Aansprakelijkheid en disclaimer

De informatie op deze site, inclusief salarisinformatie of enquêtes, wordt te goeder trouw gegeven en RoS doet alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig is. RoS geeft echter geen verklaring of garantie met betrekking tot dergelijke informatie en alle dergelijke verklaringen en garanties, expliciet of impliciet, zijn uitgesloten.

RoS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die kan ontstaan doordat een persoon vertrouwt op of gebruik maakt van informatie op deze site. RoS is niet aansprakelijk jegens enige persoon die op dergelijke informatie vertrouwt of deze gebruikt voor: (a) verlies van inkomsten, verlies van feitelijk of verwacht salaris; verlies van werkelijke of verwachte winst, ongeacht of deze voortvloeit uit de normale bedrijfsvoering of anderszins (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving op contracten); verlies van of schade aan arbeidsvooruitzichten; verlies van kans; verlies van het gebruik van geld; verlies van verwachte besparingen; verlies van zaken; verlies van goodwill; verlies van of reputatieschade; verlies van of beschadiging van gegevens; verlies van management- of administratietijd, juridische en andere professionele honoraria en onkosten; of (b) enige indirecte of gevolgschade of schade, hoe dan ook veroorzaakt (inclusief maar niet beperkt tot een verkeerde voorstelling van zaken, nalatigheid, andere onrechtmatige daad, contractbreuk of schending van een wettelijke plicht) die direct of indirect voortvloeit uit het onderwerp van deze site. Niets in het bovenstaande zal echter de aansprakelijkheid van RoS beperken of uitsluiten voor fraude of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of voor zover anderszins niet toegestaan door de wet.

U stemt ermee in ons volledig schadeloos te stellen en ons volledig te vrijwaren van alle kosten, uitgaven, claims, verliezen, aansprakelijkheden of procedures die voortvloeien uit gebruik of misbruik door u van deze Site.
We garanderen niet dat een werkgever of klant om de informatie van een kandidaat zal vragen, of een kandidaat zal interviewen of in dienst zal nemen, of dat er kandidaten beschikbaar zullen zijn of zullen voldoen aan de behoeften van een werkgever of klant. We geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de definitieve voorwaarden en duur van een afspraak die via deze site is verkregen. Hoewel we alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat dit het geval is, kunnen we niet garanderen dat een werkgever of klant de informatie of gegevens van kandidaten die aan hen worden verstrekt, vertrouwelijk zal houden.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.
Uw gebruik van de site en downloads ervan, en de werking van deze algemene voorwaarden, worden geregeld in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website.

www.ros.jobs is de website van RoS International Ltd, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales, geregistreerd onder nummer 3143138 met statutaire zetel RoS House, 16 Parliament Street, Hull, HU1 2AP